Polityka prywatności

W wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy
następujące informacje:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamil Kędzior, przedsiębiorca
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AURA KAMIL KĘDZIOR, ul. Kazimierza
Pużaka 35a, 38-400 Krosno, NIP 6842501881, będący operatorem sklepu internetowego pod
adresem www.wyposazeniesamochodowe.pl (dalej jako Sklep AURA, nasz Sklep, AURA).

Jak się z nami skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?
Napisz do nas na adres e-mail: kontakt@wyposazeniesamochodowe.pl lub listownie
na nasz adres pocztowy: AURA KAMIL KĘDZIOR, ul. Kazimierza Pużaka 35a, 38-400 Krosno.


Skąd mamy Twoje dane osobowe?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji Twojego konta w naszym Sklepie, a
także podczas składanych przez Ciebie zamówień w Sklepie AURA. Nie kupujemy danych
osobowych od innych podmiotów.

Jakie dane osobowe zbieramy?
• Imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy, miejscowość), data urodzenia, numer telefonu, adres IP, numer
rachunku bankowego.
• Także: nazwa firmy, NIP i REGON Twojej firmy oraz jej strona internetowa – w
przypadku przedsiębiorców.
• W przypadku dokonania bezpłatnej rejestracji w Sklepie, także hasło dostępu do konta
w naszym Sklepie (loginem jest adres e-mail).


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu
wykonania umowy zawartej z Tobą i realizacji Twojego zamówienia lub do podjęcia działań na
Twoje żądnie przed zawarciem z Tobą umowy, w szczególności w celu:
• poinformowania Ciebie o naszej ofercie lub o warunkach korzystania z naszego
Sklepu;
• umożliwienia Ci korzystania z naszego Sklepu;
• zakładania oraz zarządzania Twoim kontem, jak też do rozwiązywania problemów
technicznych;
• realizacji Twoich zamówień;
• obsługi reklamacji i prawa odstąpienia;

Twoje dane osobowe przetwarzamy też na podstawie Twojej zgody, w celu:
• analizowania danych z naszej strony www, zapisanych w plikach cookies;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych;
• prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych przez telefon lub drogą
elektroniczną;
• obsługi zamówionego przez Ciebie newslettera.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie możesz wycofać w
dowolnym momencie, bez podania powodu, w ten sam sposób w jaki ją wyraziłeś. Będziemy
przetwarzać Twoje dane osobowe w powyższym zakresie, dopóki nie wycofasz zgody.
Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dodatkowo przetwarzamy Twoje dane na podstawie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO,
ponieważ przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych do celów
podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w
celach wskazanych poniżej, ponieważ jest to nasz prawnie uzasadniony interes:
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu
bezpośredniego własnych usług – możesz się temu sprzeciwić, patrz poniżej;
• kontaktowanie się z Tobą i utrzymywanie relacji handlowych, w tym w celach
związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały
komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych naszego Sklepu oraz
przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• prowadzenie badań i analiz funkcjonalności naszego Sklepu, między innymi pod kątem
funkcjonalności tej platformy; poprawy działania usług czy oszacowania głównych
zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy
w sytuacji, gdy nie są one związane z wykonaniem umowy;
• dochodzenie naszych roszczeń lub obrona przed roszczeniami;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacji tych danych oraz zapewnienie
rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów
prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Warunkiem zawarcia z nami umowy i realizacji Twojego zlecenia jest podanie
następujących danych osobowych (umowny wymóg zawarcia umowy):
• imię, nazwisko, adres e-mail, pełny adres korespondencyjny, numer telefonu oraz NIP
i nazwa firmy – w przypadku przedsiębiorców.
• w przypadku dokonania bezpłatnej rejestracji w naszym Sklepie, także hasło dostępu
do konta (loginem jest adres e-mail).
Podanie tych danych jest dobrowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych
osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i zrealizować Twojego zlecenia, nie
będziesz też mógł składać zamówień w naszym Sklepie lub w inny sposób korzystać z
naszego serwisu.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych
danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi
przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzanych przez nas danych osobowych?
Przysługuje Ci prawo żądania od nas:
1. Dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
2. Sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
3. Usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia
zapomnianym”),
4. Ograniczenia ich przetwarzania (na przykład tylko do przechowywania danych), na
podstawie art. 18 RODO,
5. Przeniesienia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO,
Przysługuje Ci także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych do
celów marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 21 RODO. W takiej sytuacji
zaprzestajemy niezwłocznie przetwarzania tych danych w takich celach.
Możesz także w dowolnym momencie cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie przez nas
danych osobowych, jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.
Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania dostępu do danych: chcesz się dowiedzieć, czy
przetwarzamy Twoje dane, a jeśli tak, to m.in. na jakiej podstawie, w jakim zakresie
oraz w jakim celu.
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: w przypadkach określonych w art. 17
RODO;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: w przypadkach
określonych w art. 18 RODO – wówczas Twoje dane będą przez nas tylko
przechowywane, zaś ich przetwarzanie w pozostałym zakresie będzie wymagać Twojej
zgody, chyba że wystąpią inne okoliczności, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeśli potrzebujesz otrzymać zbiór
przetwarzanych przez nas danych w celu przesłania ich innej firmie.


Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić:
1. firmom, które prowadzą dla nas obsługę techniczno-informatyczną (serwera skrzynki
pocztowej, domeny Sklepu – usługa hostingu, usługi cloud computing etc.).
2. firmom analizującym dane statystyczne.
3. firmom realizującym usługę dostawy towaru.
4. firmom realizującym usługę z sektora mediów społecznościowych.
5. uprawnionym organom publicznym na podstawie prawa powszechnego.

6. kancelarii prawnej – w celach obsługi reklamacji, porad prawnych, windykacji oraz
realizowania naszych roszczeń lub obrony naszych praw.
7. biuru rachunkowemu – w celach rachunkowych.
8. za Twoją zgodą – także innym podmiotom, które z nami współpracują lub którym
powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie odrębnej umowy.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas nie dłuższy, niż jest to konieczne, ze
względu na cel ich przetwarzania oraz wymogi prawa powszechnego.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po
jej zakończeniu - maksymalnie przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy (a w przypadku
firmy przez okres 3 lat) lub na czas trwania postępowania sądowego lub administracyjnego.
W przypadku przetwarzania Twoich danych przed zawarciem umowy przechowujemy
je maksymalnie przez jeden rok od dnia ich przekazania.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres
obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji
promocyjnych, w których możesz wziąć udział będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas
ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
do podmiotów dostarczających nam rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty
mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza obszarem EOG (w
tym na terenie Stanów Zjednoczonych).
Podstawą przekazania Twoich danych poza obszar EOG może być decyzja Komisji
Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich
zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony
danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku niewydania przez
Komisję Europejską decyzji, o której mowa powyżej oraz braku zapewnienia odpowiednich
zabezpieczeń dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej
z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie
Twojej wyraźnej zgody. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii danych osobowych
przekazanych do państwa trzeciego.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w
sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie.


Informacje dotyczące tzw. ciasteczek (cookies):
Możemy używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za
pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na

stronie naszego sklepu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera -
użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to
informacje zapisywane przez nasz serwer na komputerze użytkownika, które mogą być
odczytane przez nasz serwer przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika.
Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez
nich z poszczególnych stron naszego serwisu. Możemy także umieszczać pliki cookies w celu
monitorowania ruchu użytkowników w serwisie.
Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej
poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia
użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów
do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub
podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej
przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz
uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych usług.
Mas możliwość zapisu twojego loginu, adresu email oraz hasła dostępu do konta w
naszym serwisie w ciasteczkach, dzięki którym podczas składania kolejnego zapytania lub
zamówienia powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po
roku.
Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby
sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych
danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.
Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu
twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po
dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie
wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania
zostaną usunięte.